دپارتمان فنی مهندسی

شرکت ارگ سیستم آپادانا

تعریف شغل

مدیر فنی و مهندسی از زیر مجموعه های مدیر عامل می باشد و مأموریت وی عبارت است از هماهنگی و نظارت كلیه امور فنی مهندسی و تحقیق و توسعه و تدوین دستورالعمل های تولید محصولات.

وظایف اصلی

 1. نظارت بر انجام تحقیقات در بخش . R&D و مسئولیت حفظ و نگهداری فرمولاسیون(Recipe)
 2. تجزیه وتحلیل داده های، تستهای SPC و MSA.
 3. نظارت برانجام تستهای محصول نهایی و مواد اولیه.
 4. نظارت بر کار تکنسین های آزمایشگاه و مسئول QC.
 5. ایجاد آرشیو مدارك فنی و مهندسی.
 6. كنترل كلیه امور فنی و مهندسی داخل و خارج كارخانه.
 7. همكاری در آموزش اپراتورهای تولید.
 8. شركت در جلسات فنی و مهندسی.
 9. همكاری در امور ارزیابی تأمین كنندگان.
 10. تهیه و تدوین دستورالعمل های تجهیزات آزمایشگاه و سایر مواد مورد نیاز آزمایشگاه.
 11. تدوین رویه های فنی و مهندسی.
 12. امکان سنجی تولید محصول در خواستی جدید مشتری.
 13. تولید نمونه های جدید و ارسال برای مشتری جهت تایید.
 14. شركت در بهبود مستمر.
 15. تأیید و صحه گذاری محصول.
 16. انجام کلیه امور در راستای مصالح شرکت

وظایف فرعی

 1. حضور به موقع و مرتب و منظم و رعایت آیین نامه انضباطی.
 2. كمك به توسعه و انتقال مهارتهای احراز شده.
 3. استفاده بهینه از تسهیلات در اختیار.
دپارتمان فنی مهندسی