دپارتمان آموزش

شرکت ارگ سیستم آپادانا

تعریف شغل

این عنوان به شغلی اطلاق میشود كه شاغل آن تحت نظارت مستقیم مافوق سازمانی (سرپرست تضمین كیفیت ) مسئولیت مستقیم هماهنگی كلیه فعالیتهای انجام شده در واحد آموزش از نظركمی و كیفی بعهده دارد.

مهارت و توانمندی ها

 1. توانائی سازماندهی ، هماهنك سازی ، نظارت و هدایت امور درواحد آموزش
 2. داشتن خلاقیت ، ابتكار و قدرت در تصمیم گیری در بررسی مسایل و مشكلات
 3. توانائی ارائه پیشنهادات در طراحی سیاست ها و خط مشی های مناسب سازمان
 4. آشنائی با مبانی استانداردISO 9001:2015
 5. آشنائی با مستند سازی در استاندارد ISO 9001:2015
 6. آشنائی با ممیزی داخلی در استاندارد ISO 9001:2015
 7. آشنائی با مبانی استاندارد ISO /TS 16949:2002
 8. آشنائی با مستند سازی در استاندارد ISO /TS 16949:2009
 9. آشنائی با بررسی هزینه های كیفیت COQ
 10. آشنائی با روش های حل مسئله ، ساماندهی محیط كار با 5S و كار گروهیT.W
 11. آشنائی با نحوه استخراج نیازهای آموزشی و تهیه برنامه آموزشی
دپارتمان آموزش

شرح وظایف

 1. همفكری و مشاركت در تعیین خط مشی كیفیت سازمان
 2. حركت در جهت خط مشی كیفیت و اهداف كیفی سازمان
 3. تهیه و تدوین فرمهای استاندارد آموزشی مطابق با شغلهای تعریف شده در چارت سازمانی
 4. همكاری با سایر مدیران در تعیین و تدوین رویه های اجرائی و دستورالعمل های نظام مدیریت كیفیت در حوزه های فعالیت خود.
 5. همكاری با سایر مدیران در اجرای موثر رویه های اجرائی و دستورالعمل های نظام مدیریت كیفیت در حوزه های فعالیت خود.
 6. همكاری با مدیران واحدها طی فرم نظرخواهی مدیران برای تكمیل نمودن نیازهای آموزشی و تهیه سوابق آموزشی هر فرد
 7. همكاری با سایر مدیران برای تهیه فهرست دوره های آموزشی و تهیه اولویت بندی دوره ها
 8. تهیه برنامه سالیانه آموزش با توجه به اولویت بندی دوره های آموزشی
 9. اعلام زمان ، تاریخ ، محل و استاد مربوطه دوره های آموزشی به واحدها
 10. جمع آوری فرمهای نظرخواهی شركت كنندگان و فرم ارزیابی دوره آموزشی توسط استاد برای بهتر برگزار شدن دوره های بعدی
 11. تهیه گواهی پایان دوره برای افرادیكه امتیاز مشخص شده توسط استاد را كسب نموده اند .
 12. درصورت نیاز به برگزاری دوره آموزشی برون سازمانی ، مراكز را مورد ارزیابی قرار داده و در صورت كسب امتیاز دوره مورد نظر برگزار گردد.
 13. نگهداری سوابق آموزشهای برگزار شده برای هر فرد در پرونده آموزشی فرد
 14. تكمیل و بررسی فرمهای اثربخشی دوره های آموزشی
 15. انجام سایر امور محوله از طرف مدیر عامل